Pranešame, jog yra parengtos UAB MEDICINOS PASLAUGŲ CENTRAS, juridinio asmens kodas 125754614, buveinės adresas Vydūno g. 18-66, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujamos direktorės Astos Vilienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Bendrovė“), atskyrimo sąlygos, pagal kurias nuo Bendrovės numatoma atskirti dalį turto, teisių ir pareigų ir jų pagrindu sukurti naują juridinį asmenį. Po atskyrimo Bendrovė toliau tęs veiklą.

Pagal atskyrimo sąlygas nuo Bendrovės atskirtos dalies, kuriai proporcingai priskirto turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu kuriama viena nauja tos pačios teisinės formos bendrovė NTN PROJEKTAI, UAB, buveinės adresas Vydūno g. 18-66, Vilnius, Lietuvos Respublika, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, duomenys apie bendrovę bus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas bendrovei bus suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka, kuri veiks kaip savarankiškas juridinis asmuo (toliau – „Nauja bendrovė“).

Atskyrimo sąlygose nurodyti turtas ir įsipareigojimai, su jais susijusios teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal Bendrovės sandoriu, kurie yra priskirtini Naujai bendrovei, bus atskiriami nuo Bendrovės, pereis Naujai bendrovei ir bus įtraukiami į Naujos bendrovės buhalterinę apskaitą nuo perdavimo dienos, nurodytos priėmimo – perdavimo akte, sudarytame tarp Bendrovės ir Naujos bendrovės. Priėmimo – perdavimo aktas bus sudarytas tą pačią dieną, kai Naujos bendrovės įstatai bus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima susipažinti atsisiunčiant jas iš šio interneto tinklapio.

Atskyrimo sąlygos šiame interneto tinklapyje patalpintos 2022-08-04.

Atsisiųsti atskyrimo sąlygas
Atsisiųsti atskyrimo sąlygų priedą Nr. 1
Atsisiųsti atskyrimo sąlygų priedą Nr. 2
Atsisiųsti atskyrimo sąlygų priedą Nr. 3
Atsisiųsti atskyrimo sąlygų priedą Nr. 4
Atsisiųsti atskyrimo sąlygų priedą Nr. 5
Atsisiųsti atskyrimo sąlygų priedą Nr. 6
Atsisiųsti atskyrimo sąlygų priedą Nr. 7